Fredbos historie

 

Villa Fredbo ble bygget i  1875 - 1883 av Kristiania Iscompagni.
Norge var verdens største eksportør av is på slutten av 1800-tallet og Nesodden var den enkeltkommunen med den største leveransen av is, med omkring 1000 mann i arbeid om vinteren.  Kristiani Iscompagni  som holdt til på Fredbo på Spro på Nesodden var antakelig den største  iseksportøren, og her bodde og arbeidet disponentene med familier.

Iseksport var en viktig næring og en betydelig eksportvare fra Norge mellom ca 1850 - 1920 og skapte tusenvis av arbeidsplasser i Kyst-Norge, spesielt i bygdene langs Oslofjorden.
Det ble anlagt isdammer der man skar ut isblokker til kjøling av matvarer, dette førte til at det ble lettere å oppbevare lettbedervelige varer som melk og fisk, men en god del av isen ble også brukt av bryggeriene som hadde begynt å brygge pilsner og lagerøl.  Blokkene ble solgt til bønder, butikker, restauranter, sykehus eller privatpersoner, men etydelige mengder is ble også eksportert til utlandet, og mange steder ble iseksport viktigere enn trelasteksport. Helt frem til 1914 gikk 75 % av iseksporten med seilskip der viktige mottaksland var Storbritannia, Nederland, Vest-Sverige, Danmark, Tyskland, Belgia, Frankrike og flere middelhavsland, som Spania, sporadisk også til Nord- og Sør-Amerika og Asia.

1875
Våningshuset Granholt med tilhørende uthusbygning, som i dag er en av Fredbos 3 bruksnummere ble antakelig bygget i 1875.

1883                                                 
Christiania Iscompagni ble grunnlagt, og driftet fra Granholt på Spro. Iscompagniet leide tomt av grunneier Nils Engebretsen på Storerudbråten G.nr. 26, b.nr 5.

Kompaniet betalte kr. 600 årlig for rett til anleggelse av isdam, oppføring av nødvendige hus, stein/grus mm. Ishusene lå sannsynligvis nede ved sjøen, det gjorde de på de fleste steder det var isdrift. Smia har trolig ligget litt for seg selv pga. brannfare.

1883                                                
Firmaanmeldelse av Kristiania iscompagni der det står opplyst at selskapets forretningskontor befinner seg på Spro og at daglige forretninger bestyres av driftsbestyrer Fingal Klem.

1889                                                
Fredbo blir oppført som sidebygning til huset Granholt. Granholt fungerte som bolig for disponenten med familie. Granholt var eiet av Kristiania Iscompanie, og lå på leiet tomt. Fredbo ble bygget og eiet av disponent Fingal klem, denne sidebygningen lå også på leiet tomt.

No 12. Erklæring.
Vi give herved F. Klem Tilladelse til at thinglyse for sin egen Regning den af ham opførte Sidebygning ved Kristiania Iskompanies Hus i Storerud-Braaten paa Næsodden.London d. 27de December 1889
Alcock & Co.

 I Henhold til ovenstaaende Erklæring, som bedes thinglyst, bedes ogsaa thinglyst denne min Paategning om, at den omhandlede Sidebygning, hvis Opførelse Alcock & Comp. ikke har bifaldt, udelukkende er min Eiendom.
F. T. Drøbak den 4de Juli 1890.
F. Klem.

1890                                                
Pantebok 16 og folio 129
Forretning nr. 6, en erklæring fra F. Klem i 1890 om at en av ham ved Kristiania iskompanis hus på denne eiendom (26/5) oppførte tilbygning tilhører ham.

1891                                                
Folketellingen
Granholt er med i 1891- tellingen som viser:
Fingal Klem, f. 1835 Kongsberg, HP, gift, bestyrer ved et isanlegg og skipsreder
Regine Marie Agathe Klem, f. 1838 Sande herred, hustru
Agathe Klem, f. 1857 Sande herred, ugift, svigerinne, bokholderske ved isdrift
Amalie Mathilde Olsen, f. 1870 Frogn, ugift, tjenestepike husstell

 Så hvilken eiendom var det F. Klem holdt til i på Spro?
– jo, en eiendom kalt Granholt uten selvstendig bruksnummer - og som i 1910 gikk opp i Fredbo.

1892                                                
Fingal Klem døde som bosatt på Granholt 1892.

1892                                               
Aftenposten 1892.01.22 :
Min kjære Mand, forhenværende Skibskaptein Fingal Klem, døde stille og rolig paa Diakonissehuset inat Kl. 1, 56 Aar gammel. Kristiania den 21 Januar 1892.
Regina Klem.
Familie og Venner bedes modtage Dødsbudskabet kun paa denne Maade.

 1892
Norges Sjøfartstidende 1892.01.30 :
Kaptein Fingal Klem er i forrige Uge afgaaet ved Døden i en Alder af 56 Aar. Den Afdøde, der var en almindelig agtet og afholdt Mand, havde overalt samlet sig en Kreds af Venner, og den almindelige Deltagelse, der blev vist ved hans Jordefærd, var et talende Bevis for det Savn, han ved sin Bortgang efterlader sig. Kaptein Klem var i mange Aar Fører af Bark «Jona», sidst førte han Bark «Florida». I de sidste 10 Aar har han været Bestyrer af Spro Iskompani.

 1892                                                
Overtagelse av bestyrelsen etter Fingal Klems død:
Norsk Kundgjørelsestidende 1892.04.26 :                                           
Firmaanmeldelser. Christiania den 23 April 1892.
Hr. Fogden i Aker og Follo. Under Henvisning til    Anmeldelse af 20de Marts 1891 for «Aktieselskabet Kristiania Iskompagni» tillader Undertegnede Regina Maria Klem, der efter min Mands, Driftsbestyrer for ovennævnte Aktieselskab, Fingal Klems Død, i Henhold til gjensidigt Testamente af 14de Februar 1875, er bleven Eneeier af det hele Samlede Bo, herved at anmelde, at min afdøde Mands saavel Aktier som Stilling som Driftsbestyrer i «Kristiania     Iskompagni» er overgaaet til Hr. Ole Theodor Bjordam, der altsaa er eneberettiget til at tegne Firmaets Navn, og hvis Bopæl er Spro paa Næsodden. Ovenstaaende bekræftes af Undertegnede Ole Theodor Bjordam, der i Et og Alt tiltræder foranstaaende Anmeldelse. Ole Th. Bjordam. Regina Klem. O. Th. Bjordam vil tegne: pr. pr. Kristiania Iskompagni Ole Th. Bjordam. Anmeldt og indført i Firma- Registret Fol. 9B. Aker og Follo Fogedkontor, 23 April 1892. H. T. Knudtzon, kst.

1892
                                                
Disponent Ole Theodor Bjordam bosatte seg sammen med familien på "Granholt" på Spro, i 1892, og i folketellingen fra 1895 står han og familien oppført med boligadresse på Granholt G.nr 26, b.nr. 5. altså en del av det som i dag er Fredbo.
Ole Theodor Bjordam var født i Kragerø i 1866 og hadde giftet seg i samme by med Kitty i 1894. De fikk deres første barn høsten 1895 som ble døpt i Nesodden kirke med navnet Ester.

 1892                                               
Panteobligasjon, nr. 19:
Undertegnede O. Th. Bjordam erkjender herved i kjøpet av 1/5 part i Christiania Iscompagni samt den af avdøde F. Klem oppførte tilbygning til kompagniets vaaningshus påSpro at være skyldig enkefru Regine Klem kr 4046 - fire tusende firte seks kriner å 21 øre, som jeg vedtager at betale i afdrag hver 11te desember, første gang 11 desember 1892 med kr 446,21 senere med kr 400,00, hver gang og at forrente med 5% rente fra i dag. Renterne bliver at erlægges samtidig med avdragene.

Til sikkerhet for kapitel, renter og omkostninger pantsetter jeg herved ved 1ste prioritet min ved kjøbekontrakt af 27de februar d.a hjemlede 1/5 part i Christiania Iscompagnie samt den av afdøde F. Klem tilbygning til kompagniets vaaningshus på Spro.

I tilfælde av mislig betaling af renter eller avdrag er kreditor berettiget til at anse den hele kapital forfalden og til uden forangående lovmaal, dom eller exekution uhindret av løsningsret at stille pant til auktion, og vedtager og vedtager jeg for mig og senere eiere av pantet Nesoddens forlegelseskommersion og thing med varsel som for indenbygdsboende(?) bestemt forkyndt paa framtid.

Nesodden den 7de april 1892, O. Th. Bjordam
Til vitterlighet:
T. Eilertsen, Sigvart Pettersen
Denne panteobligasjonen ble avlest (strøket) i 1902, nr. 85:

1898  23.09.1898   b.nr. 38         
Skylddelingsforretning:
Parsellen gnr 26, bnr 38, ble utskilt fra gnr 26, bnr 5 og gitt navnet Fredbo og solgt til Ole Theodor Bjordam. Bjordam var Disponent (daglig leder) for Christiania Iscompagni.
Det fremkommer av skjøtet at uthuset stående på parsellen ble bygget i 1889 av disponent Fingal Klem og at våningshuset allerede tilhørte Bjordam. Han kjøpte nå tomten som huset sto på. Han betalte 100 kroner for denne tomten.
Det fremkommer også av skjøtet at våningshuset Fredbo stående på b.nr 71 tilhørte Disponent for Christiania Iscompagni Ole Theodor Bjordam, men det gjorde ikke grunnen/tomten. Tomten ble først fraskilt fra b.nr 5 i 1911 og solgt til Disponent for Christiania Iscompagni, Ole Marcus Halvorsen og hans kone Seline Halvorsen.

 1898  27.09.1898                          
Disponent Bjordam får tinglyst bruksrett til vei, Bråtedamveien.

 Utdrag fra tinglysning:
Det bemærkes at kjøberen som hidtil har ret til at benytte veien fra hans paa parcellen «Fredbo» staaende hus forbi Kristiania Iskompagnies udhusbygning og videre til skoven, ligesom han har ret til at grave og opsætte brønd paa min eiendom, paa et af mig nærmere bestemt sted. Kjøberen har ligesaa fuld ret til afbenyttelse af alle almindelige veie der findes paa min eiendom. Bemeldte parcel «Fredbo» skal herefter tilhøre disponent O. Th. Bjordam og arvinger med odel og eie og forbliver jeg for overdragelsen hjemmel efter Loven.
Næsodden den 27de september 1898 Nils Engebretsen

Bjordam bodde på Granholt, altså i sydenden av våningshuset ( senere b.nr 71). I 1898 ble b.nr 38 skilt ut og parsellen med tilhørende våningshus fikk navnet Fredbo. Disse to bruksnummerene splittet våningshuset i to langs midtveggen.
Selv om følgende fremkommer i skjøtet; "et paa parcellen Bjordam tilhørende vaaningshus", viser ikke folketellinger at noen hadde boligadresse på Fredbo mellom 1895 og 1910. Det er først i 1910 at det er registrert at Fredbo ble benyttet til bolig, da av Disponent O. M. Halvorsen og kona Anne Seline Halvorsen.
Bjordam bosatte seg sammen med familien på "Granholt" på Spro, i 1892, og i folketellingen fra 1895 står han og familien oppført med boligadresse på Granholt, G.nr 26, b.nr. 5. Granholt, altså sydenden av huset som i dag heter Fredbo og som ble oppført ca 1875 og i 1910 skilt ut med bruksnummer 71.
Det var i 1910 Granholt og Fredbo ble en og samme enhet, og navnet Granholt forsvant til fordel for Fredbo.
Dette forteller at den tinglyste bruksretten til vei til b.nr 38 i 1898 ble gitt til en næringseiendom; til Christiania Iscompagnis kontor der stuen med sine flotte takmalerier er Iscompagniets representasjonsrom og dagens kjøkken var disponentenes kontor som i hele isdriftsperioden ble kalt "Klem-rommet".  Bjordam med familie bodde altså i den andre enden av huset, Granholt (b.nr 71 som ble skilt ut i 1910). Bruksretten til vei ble derfor ikke gitt til disponentens private bolighus slik eier av veien i vår tid har fremmet.

1899                                                
Overgangen fra Ole Theodor Bjordam til Ole. Marcus Halvorsen.
Ole Markus Halvorsen, Iseksportør og skipsreder, blir etterfølger av O. Th. Bjordam som disponent for Christiania Iscompagni. Bjordam flyttet til Kragerø hvor han finnes i folketellingen 1900.

Norsk Kundgjørelsestidende 1899.03.28 :
Firma-Anmeldelser. Christiania d. 18/2 1899.
Hr. sorenskriveren i Follo! Herved anmeldes at hr. Ole Theodor Bjordam har fratraadt sin stilling som driftsbestyrer i «aktieselskabet Kristiania Iskompagni» og at hans stilling er overtaget af undertegnede Ole Marcus Halvorsen, der for fremtiden er eneberettiget til at tegne firmaets navn og hvis bopæl er Spro paa Næsodden.
O. M. Halvorsen.
Registreret. 27de febr. 1899.
K. A. Enger.

1900                         
b.nr 38          
Folketelling fra 1900 viser følgende:
I 1900 hadde Ole Theodor Bjordam m/familie boligadresse i Kragerø. Deres tre neste barn som ble   født i 1901, 1903 og 1908 er alle født i Kragerø.       
O.M Halvorsen m familie hadde i 1900 boligadresse G.nr. 26, b.nr 5, Granholt, i dag Fredbo b.nr 71. Ingen er i 1900 registrert med boligadresse på Fredbo b.nr 38.
                             

Skipsredere
Disponentene for Iscompagniet Fingal Klem, Ole Theodor Bjordam og Ole Marcus Halvorsen var alle skipsredere.
O. M. Halvorsen og kona var begge fra Kragerøområdet, og Halvorsen hadde nok vært sjøoffiser, for hans sønn Otto, som var 10 år i år 1900 var født på Mauritsius i det Indiske hav. Som seg hør og bør en disponent og skipsreder så hadde de også egen guvernante, en 18 år gammel pike fra Drøbak. Halvorsen som var skipsreder, eide barken ”Charlotte” på 642 brutto registertonn. Dette var jo i seilskutetidens slutt og mange fikk kjøpt rimelige skuter. ”Charlotte” var bygget i Falmouth i 1874 med navnet ”Charlotte Padbury”. I 1896 ble den innkjøpt til en reder i Arendal som videresolgte den til O. M. Halvorsen på Spro i 1901. Det var Halvorsen som døpte den om til ”Charlotte”. Han eide barken fram til 1907 da en reder i Brevik overtok seilskuta. Den endte sine dager i 1916 utenfor Tels på en reise med trelast fra Arendal til Middelsbro. Det fortelles at ”Charlotte” tidligere hadde seilt i traden på Australia etter ull, kanskje ble det sendt islaster med skuta fra Spro?

1902  
28.06.1902, b.nr.    38
Pantebok 23/ folio 398     
Ole Theodor Bjordam selger Fredbo til Christiania Iscompagni.

Den 28. juni 1902 selger han eiendommen til Kristiania Iscompagni for 1000 kroner.
Han og kona og datteren har nok flyttet tilbake til sin hjemby Kragerø, for deres tre neste barn som blir født i 1901, 1903 og 1908 er alle født i Kragerø.
I 1901 og 1903 omtales han som skipsreder i Kragerø
I 1910 ved folketellingen bor Ole Theodor Bjordam i Stensgaten 7 i Kristiania og er nå blitt disponent for "Kaffebrenneri".

1908                                                
Pantobligasjon
En annen pantobligasjon i 1908 fra Kra. Iskompani til en advokat hvor det til sikkerhet settes pant i følgende:
1. Parsellen Fredbo 26/38.
2. De på gården Storerudbråten 26/5 beliggende kompaniet tilhørende bygninger: 2 ishus, 1 arbeidsbu, 1 stallbygning, 1 smie, 1 våningshus samt bryggerhus med vedskjul.(obligasjonen ble avlest 1910, men er tatt med her pga bygningsbeskrivelsene).

1910                                                
Folketelling fra 1910 viser at Ole Markus Halvorsen med familie nå hadde boligadresse på G.nr. 26, b.nr 38, Fredbo. Dette er 1. gang det fremkommer i folketellinger at noen hadde boligadresse på Fredbo.

1910                                                
Granholt er det huset som er nevnt i skylddelingen fra 1910 hvor det står:
Det bemerkes at der paa tidligere udparselerede «Fredbo» staar et hus der delvis ogsaa staar paa den nye parsels grund, ønsker eieren at den nye parcel faar samme navn.
Det er med dette Granholt og Fredbo blir en og samme enhet, og navnet Granholt forsvinner til fordel for Fredbo.

1911 
30.01.1911   b.nr. 71
Pantebok 26/ folio 482     
Christiania Iscompagni selger Fredbo b.nr 71 til Anne Celine Halvorsen, kona til Disponent O. Markus Halvorsen.
Kristiania iscompagni har vært eier av  eiendommen "Fredbo" fra 28. juni.1902 fram til 30. januar 1911 da den blir kjøpt av Anne Cline Halvorsen for 3000 kroner, her er en ektepakt med særeie så det er antakelig hennes mann som står bak kjøpet.

1921                        
Pantebok 31/ folio 613     
Formuesfellesskap mellom Anne Seline og hennes mann Disponent O.M. Halvorsen.
O.M. Halvorsen er i 1821 fortsatt Disponent for Christiania Iscompagni. Det antas at han var Disponent frem til isdriften på Nesodden opphørte i ca1925, og at Kristiania Iscompagni ble driftet fra Fredbo b.nr 38 frem til da.

1936 
23.07.1936   b.nr. 149       
Parsellen på 400 kvm tillegges eiendommen Fredbo.

1950                         
b.nr. 38/71/149
I 1950 er hele eiendommen Fredbo eiet av Anne Seline  Halvorsen.

1985                                               
Fredbo ble kjøpt av Greta og Haakon Eeg Henriksen fra O. M. og Seline Halvorsens barnebarn, barn av deres sønn presten Otto, f.1890 i Mauritsius i det Indiske hav.                         

2004                                                
Fredbo ble kjøpt av Line Evensen og Sigurd Stubsjøen
De fikk barna Oliam Cornelius Sigurdsønn i 2004 og Agaton sofus Sigurdsønn i 2007, begge ved hjemmefødsler. Oliam ble født ute under morelltreet i hagen.
Line har en sønn fra tidligere, Emil Evensen.

2012 - 2014
Fredbo ble kjøpt og overtatt av Line Evensen.

                                            
Kilder: Statsarkivet, Norsk Kundgjørelsestidend, artikkel i Signalen, Aftenposten Arkiv, historiker Espen Tjernshaugen